จำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
จำนวน กลุ่ม คน
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 6 177
2. ผู้ศึกษาดูงาน 4 32
รวมทั้งสิ้น 10 209

 

วัน/เดือน/ปี บุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร จำนวน(คน)
9/2/61 บรรณารักษ์ห้องสมุด สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 1
12/3/61 บรรณารักษ์หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
29/3/61 Mr.Clifton John Cortez, Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) Global Advisor, The World Bank 4
30/4/61 ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก United Nations Development Programme: UNDP และรองประธานสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ๊ค (คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)) 3
8/6/61 ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "รู้เขา รู้เรา สู่การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน" 21
20/6/61 ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (มปร.) สำนักงาน ก.พ.ร. 8
16/7/61 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 44
8/10/61 เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ในกิจกรรม Girls Take Over 60
7/11/61 นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 16
25/12/61 เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 50