จำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2558
จำนวน กลุ่ม คน
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 6 127
2. ผู้ศึกษาดูงาน 4 214
รวมทั้งสิ้น 10 341

 

วัน/เดือน/ปี บุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร จำนวน(คน)
14/1/58 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 30
4/2/58 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 35
6/3/58 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 11
23/3/58 The German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG) 22
19/5/58 สมาคมสิทธิมนุษยชนศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 11
21/5/58 Conference for Human Rights Libraries in South and Southeast Asia Organized by Raoul Wallenberg Institute of Humanitarian Law 41
18/6/58 พนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 18
18/9/58 สถาบันพระปกเกล้า 3
27/10/58 อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 80
24/12/58 อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย 90