จำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2557
จำนวน กลุ่ม คน
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 4 94
2. ผู้ศึกษาดูงาน 2 4
รวมทั้งสิ้น 6 98

 

วัน/เดือน/ปี บุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร จำนวน(คน)
3/1/57 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 3
19/5/57 Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI)'s Alumni 2
12/6/57 Ms. Helena Olsson, Programme Officer Department of International Programmes, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law and Ms. Lena Olsson, Senior Adviser Library and Information, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Hum 2
30/9/57 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2
30/9/57 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency - JICA) 3
18/12/57 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 86