จำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2556
จำนวน กลุ่ม คน
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 3 41
2. ผู้ศึกษาดูงาน 0 0
รวมทั้งสิ้น 3 41

 

วัน/เดือน/ปี บุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร จำนวน(คน)
1/3/56 คณะผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศมาเลเซีย 3
1/3/56 คณะผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 14
8/10/56 คณะผู้แทนภาคริสตจักรในประเทศไทย คณะกรรมการประสานงานสิทธิมนุษยชนคริสตจักรภาคชนเผ่า 24