จำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2555
จำนวน กลุ่ม คน
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 0 0
2. ผู้ศึกษาดูงาน 3 12
รวมทั้งสิ้น 3 12

 

วัน/เดือน/ปี บุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน/องค์กร จำนวน(คน)
11/7/55 การประปานครหลวง 4
9/11/55 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 6
9/11/55 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2