จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. 0 36 15 0 0 33 43 5 1 6 10 6 155
หนังสือทั่วไป 0 134 32 28 45 122 100 10 33 40 18 25 587
รายงานประจำปี 0 3 1 1 4 10 0 0 1 2 2 2 26
หนังสืออ้างอิง 0 0 1 0 0 2 10 0 0 0 0 0 13
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย 0 9 0 0 3 2 0 0 0 17 5 0 36
นวนิยาย / เรื่องสั้น 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
จุลสาร 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
สื่อมัลติมีเดีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผลงานข้าราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
บอร์ดเกม 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
รวม 0 192 64 29 53 172 153 15 35 67 35 34 849