จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. 0 160 10 18 48 29 0 11 0 7 41 0 324
หนังสือทั่วไป 0 325 37 27 7 11 8 21 4 32 17 27 516
รายงานประจำปี 0 3 2 1 0 2 0 4 0 0 2 14 28
หนังสืออ้างอิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย 0 5 2 1 0 1 0 0 0 2 1 4 16
นวนิยาย / เรื่องสั้น 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 7
จุลสาร 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
สื่อมัลติมีเดีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผลงานข้าราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
บอร์ดเกม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 504 52 50 55 43 8 38 4 42 71 52 919