จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 23 25 62
หนังสือทั่วไป 1 60 62 0 0 0 0 0 0 0 75 159 357
รายงานประจำปี 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19
หนังสืออ้างอิง 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9
นวนิยาย / เรื่องสั้น 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
จุลสาร 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
สื่อมัลติมีเดีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผลงานข้าราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
บอร์ดเกม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 63 86 0 0 0 0 0 0 0 111 209 470