จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. 5 19 10 6 0 0 2 8 7 16 0 2 75
หนังสือทั่วไป 14 24 5 54 33 25 17 10 48 50 60 159 499
รายงานประจำปี 0 6 3 3 5 9 4 0 15 5 4 2 56
หนังสืออ้างอิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 11
นวนิยาย / เรื่องสั้น 2 8 0 5 1 3 0 1 0 1 2 6 29
จุลสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
สื่อมัลติมีเดีย 5 21 22 0 14 0 0 0 0 0 0 0 62
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผลงานข้าราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6
บอร์ดเกม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 26 80 41 69 53 37 23 19 75 75 66 180 744