จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. 0 26 15 26 29 0 0 0 21 0 45 0 162
หนังสือทั่วไป 0 15 92 54 3 0 10 0 25 11 50 0 260
รายงานประจำปี 0 2 4 4 0 0 0 0 28 0 7 0 45
หนังสืออ้างอิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย 0 3 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 15
นวนิยาย / เรื่องสั้น 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
จุลสาร 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 0 3 9 2 0 0 0 0 5 0 0 0 19
สื่อมัลติมีเดีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผลงานข้าราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บอร์ดเกม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 49 132 87 35 0 10 0 80 13 106 0 512