จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2558
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. 6 5 17 11 0 93 0 6 51 45 51 97 382
หนังสือทั่วไป 16 102 50 64 0 36 6 20 36 0 27 85 442
รายงานประจำปี 0 43 0 15 0 14 0 7 20 0 7 18 124
หนังสืออ้างอิง 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
นวนิยาย / เรื่องสั้น 0 5 1 3 0 2 0 2 0 0 0 1 14
จุลสาร 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 0 13 15 7 0 3 0 3 5 0 1 4 51
สื่อมัลติมีเดีย 0 1 26 0 0 1 0 0 20 0 4 5 57
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผลงานข้าราชการ 0 0 0 0 0 3 36 0 0 0 0 0 39
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บอร์ดเกม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 22 173 109 100 0 152 42 39 133 45 90 213 1,118