การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2565
ประเภท
ผู้ใช้บริการ
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
กสม. และ
ผู้บริหาร
สำนักงาน กสม.
18 7 16 12 7 16 20 12 16 7 6 17 154
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 131 204 219 138 164 187 118 191 242 185 267 190 2,236
บุคคลทั่วไป 6 54 97 53 47 73 34 61 45 45 58 58 631
ผู้เยี่ยมชม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 155 265 332 203 218 276 172 264 303 237 331 265 3,021