การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประเภท
ผู้ใช้บริการ
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
กสม. และ
ผู้บริหาร
สำนักงาน กสม.
52 25 20 18 22 18 17 14 27 16 11 13 253
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 403 245 248 206 321 280 292 343 353 283 296 260 3,530
บุคคลทั่วไป 88 104 143 91 122 119 105 111 167 209 112 83 1,454
ผู้เยี่ยมชม 0 0 75 0 28 0 19 32 0 0 13 0 167
รวม 543 374 486 315 493 417 433 500 547 508 432 356 5,404