การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประเภท
ผู้ใช้บริการ
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
กสม. และ
ผู้บริหาร
สำนักงาน กสม.
30 25 32 27 33 32 32 26 30 34 32 66 399
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 233 174 196 181 257 259 229 229 272 295 392 318 3,035
บุคคลทั่วไป 68 44 96 119 87 79 85 105 62 97 135 81 1,058
ผู้เยี่ยมชม 15 1 6 3 0 29 0 0 0 60 16 50 180
รวม 346 244 330 330 377 399 346 360 364 486 575 515 4,672