การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2560
ประเภท
ผู้ใช้บริการ
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
กสม. และ
ผู้บริหาร
สำนักงาน กสม.
28 78 61 45 30 70 49 44 59 10 114 30 618
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 161 147 309 192 126 136 156 189 192 253 318 233 2,412
บุคคลทั่วไป 14 36 47 26 35 68 51 80 90 187 62 68 764
ผู้เยี่ยมชม 0 39 2 0 4 0 22 2 199 0 0 15 283
รวม 203 300 419 263 195 274 278 315 540 450 494 346 4,077