การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2559
ประเภท
ผู้ใช้บริการ
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
กสม. และ
ผู้บริหาร
สำนักงาน กสม.
8 11 8 16 16 17 13 19 21 10 21 25 185
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 185 160 168 128 112 151 114 133 125 47 86 95 1,504
บุคคลทั่วไป 11 26 10 16 18 23 24 17 24 28 16 24 237
ผู้เยี่ยมชม 4 0 13 13 0 0 0 0 0 0 2 16 48
รวม 208 197 199 173 146 191 151 169 170 85 125 160 1,974

*หมายเหตุ : ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559 ปิดปรับปรุงสถานที่ศูนย์สารสนเทศฯ