การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2558
ประเภท
ผู้ใช้บริการ
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
กสม. และ
ผู้บริหาร
สำนักงาน กสม.
11 12 11 4 19 6 43 7 3 8 11 7 142
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 125 96 106 86 123 141 102 136 145 174 170 145 1,549
บุคคลทั่วไป 22 10 15 4 31 29 13 34 29 39 14 29 269
ผู้เยี่ยมชม 0 35 33 0 52 18 0 0 3 83 0 90 314
รวม 158 153 165 94 225 194 158 177 180 304 195 271 2,274