การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2557
ประเภท
ผู้ใช้บริการ
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
กสม. และ
ผู้บริหาร
สำนักงาน กสม.
2 6 21 9 20 7 12 6 11 15 10 16 135
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 29 42 123 115 138 153 158 88 99 189 143 130 1,407
บุคคลทั่วไป 7 0 14 17 33 36 36 24 26 32 17 14 256
ผู้เยี่ยมชม 3 0 0 0 2 2 0 2 3 0 0 86 98
รวม 41 48 158 141 193 198 206 120 139 236 170 246 1,896