การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2556
ประเภท
ผู้ใช้บริการ
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
กสม. และ
ผู้บริหาร
สำนักงาน กสม.
7 10 14 4 8 11 17 9 15 16 3 4 118
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 153 89 107 105 106 86 93 88 147 132 114 74 1,294
บุคคลทั่วไป 28 11 22 30 31 28 32 23 42 33 22 14 316
ผู้เยี่ยมชม 0 0 17 0 0 0 0 0 0 24 0 0 41
รวม 188 110 160 139 145 125 142 120 204 205 139 92 1,769