การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2555
ประเภท
ผู้ใช้บริการ
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
กสม. และ
ผู้บริหาร
สำนักงาน กสม.
22 17 20 9 19 11 7 2 22 24 13 19 185
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 129 131 123 119 147 158 200 98 120 144 98 102 1,569
บุคคลทั่วไป 14 14 16 47 23 27 18 20 27 17 25 11 259
ผู้เยี่ยมชม 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0 13
รวม 165 162 159 175 189 196 229 120 169 185 145 132 2,026