การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2554
ประเภท
ผู้ใช้บริการ
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
กสม. และ
ผู้บริหาร
สำนักงาน กสม.
6 6 5 5 15 11 8 56
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 99 118 120 128 98 84 120 767
บุคคลทั่วไป 20 30 27 20 12 1 3 113
ผู้เยี่ยมชม 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 125 154 152 153 125 96 131 936