การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน กันยายน 2562
ประเภทผู้ใช้บริการ กันยายน
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 27
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 353
บุคคลทั่วไป 167
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 547