การใช้งานผ่านเว็บไซต์

สถิติการใช้งานผ่านเว็บไซต์ ประจำปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566
ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
จำนวน 2,467,974 2,655,778 1,940,993 1,689,693 2,156,260 4,424,125 4,652,416 14,565,155 21,894,000 15,727,055