การใช้งานผ่านเว็บไซต์

สถิติการใช้งานผ่านเว็บไซต์ ประจำปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561
ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวน 2,467,974 2,655,778 1,940,993 1,689,693 2,156,260 4,424,125 1,574,557