จำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

สถิติจำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ประจำปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2566
จำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป                        
- จำนวนกลุ่ม 0 3 4 6 4 9 6 6 6 3 0 4
- จำนวนคน 0 41 94 127 57 82 177 124 227 6 0 85
2. ผู้ศึกษาดูงาน                        
- จำนวนกลุ่ม 3 0 2 4 1 3 4 6 1 0 0 1
- จำนวนคน 12 0 4 214 2 201 32 30 7 0 0 28
รวม จำนวนกลุ่ม 3 3 6 10 5 12 10 12 7 3 0 5
รวม จำนวนคน 12 41 98 341 59 283 209 154 234 6 0 113