จำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

สถิติจำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ประจำปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2562
จำนวนผู้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
1. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป                  
- จำนวนกลุ่ม 0 3 4 6 3 9 6 6 0
- จำนวนคน 0 41 94 127 44 82 177 124 0
2. ผู้ศึกษาดูงาน                  
- จำนวนกลุ่ม 3 0 2 4 2 3 4 6 1
- จำนวนคน 12 0 4 214 15 201 32 30 7
รวม จำนวนกลุ่ม 3 3 6 10 5 12 10 12 1
รวม จำนวนคน 12 41 98 341 59 283 209 154 7
รวมทั้งหมด 15 44 104 351 64 295 219 166 8