จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2562
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. 1,189 123 382 162 106 158 75 24 2,219
หนังสือทั่วไป 6,190 336 442 260 193 677 499 86 8,683
รายงานประจำปี 621 49 124 45 68 81 56 1 1,045
หนังสืออ้างอิง 178 4 5 2 1 10 1 2 203
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย 817 3 1 15 7 43 11 0 897
นวนิยาย / เรื่องสั้น 163 3 14 2 6 46 29 11 274
จุลสาร 455 2 3 4 2 28 0 0 494
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 0 76 51 19 27 13 5 1 192
สื่อมัลติมีเดีย 107 49 57 3 13 37 62 0 328
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผลงานข้าราชการ 134 38 39 0 56 0 0 0 267
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. 58 0 0 0 2 0 0 0 60
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว 90 0 0 0 10 9 6 0 115
รวม 10,002 683 1,118 512 491 1,102 744 125 14,777