จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2566
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 รวม
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. 1,189 123 382 162 106 158 75 64 62 324 51 2,696
หนังสือทั่วไป 6,190 336 442 260 193 677 499 627 357 516 239 10,336
รายงานประจำปี 621 49 124 45 68 81 56 50 19 28 9 1,150
หนังสืออ้างอิง 178 4 5 2 1 10 1 6 5 2 1 215
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย 817 3 1 15 7 43 11 9 9 16 12 943
นวนิยาย / เรื่องสั้น 163 3 14 2 6 46 29 29 4 7 2 305
จุลสาร 455 2 3 4 2 28 0 2 2 10 5 513
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 0 76 51 19 27 13 5 14 2 4 5 216
สื่อมัลติมีเดีย 107 49 57 3 13 37 62 19 0 9 0 356
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผลงานข้าราชการ 134 38 39 0 56 0 0 54 0 0 0 321
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. 58 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 70
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว 90 0 0 0 10 9 6 10 10 3 0 138
บอร์ดเกม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
รวม 10,002 683 1,118 512 491 1,102 744 894 470 919 338 17,273