จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2566
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 รวม
สิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. 1,189 123 382 162 106 158 75 64 62 324 155 2,800
หนังสือทั่วไป 6,190 336 442 260 193 677 499 627 357 516 587 10,684
รายงานประจำปี 621 49 124 45 68 81 56 50 19 28 26 1,167
หนังสืออ้างอิง 178 4 5 2 1 10 1 6 5 2 13 227
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย 817 3 1 15 7 43 11 9 9 16 36 967
นวนิยาย / เรื่องสั้น 163 3 14 2 6 46 29 29 4 7 5 308
จุลสาร 455 2 3 4 2 28 0 2 2 10 7 515
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 0 76 51 19 27 13 5 14 2 4 5 216
สื่อมัลติมีเดีย 107 49 57 3 13 37 62 19 0 9 0 356
สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผลงานข้าราชการ 134 38 39 0 56 0 0 54 0 0 0 321
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. 58 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 70
วารสาร นิตยสาร และจดหมายข่าว 90 0 0 0 10 9 6 10 10 3 1 139
บอร์ดเกม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
รวม 10,002 683 1,118 512 491 1,102 744 894 470 919 849 17,784