บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

สถิติการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี พ.ศ. 2554 - 2566
  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
บริการตอบคำถามทั่วไป
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. 0 35 66 45 74 101 96 121 117 188 77 204 70
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 0 83 365 402 377 159 487 422 615 470 1,029 443 218
บุคคลภายนอก 0 8 108 60 60 152 255 211 139 208 247 202 78
รวม 0 126 539 507 511 412 838 754 871 866 1353 849 366
บริการช่วยค้นคว้า
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. 1 0 11 8 16 31 29 64 13 61 30 89 6
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 7 1 41 9 12 56 78 280 108 235 195 262 67
บุคคลภายนอก 0 0 17 3 22 32 37 57 17 74 74 82 39
รวม 8 1 69 20 50 119 144 401 138 370 299 433 112
บริการสืบค้นสารสนเทศ
กสม. และผู้บริหาร สำนักงาน กสม. 20 15 17 14 20 43 7 25 9 69 14 51 10
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 27 54 21 30 30 96 16 25 25 141 107 122 57
บุคคลภายนอก 0 12 13 15 26 67 9 15 12 37 36 20 23
รวม 47 81 51 59 76 206 32 65 46 247 157 193 90
รวมทั้งหมด 55 208 659 586 637 737 1014 1220 1055 1483 1809 1475 568