การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2563
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
หนังสือ 144 442 797 2,186 3,877 4,844 4,398 4,412 4,197 1,506
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย 5 44 95 327 646 953 1,092 1,130 1,510 405
นิยาย/เรื่องสั้น 0 19 35 54 130 166 227 272 357 103
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 99 108 235 647 923 1,116 1,055 1,037 247
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ 100 688 711 671 1,064 1,126 1,401 1,403 1,259 686
รวม 250 1,292 1,746 3,473 6,364 8,012 8,234 8,272 8,360 2,947