การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2566
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
หนังสือ 144 442 797 2,186 3,877 4,844 4,398 4,412 4,197 4,616 4,682 5,165 2,206
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย 5 44 95 327 646 953 1,092 1,130 1,510 1,317 1,238 1,273 545
นิยาย/เรื่องสั้น 0 19 35 54 130 166 227 272 357 419 380 523 216
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 99 108 235 647 923 1,116 1,055 1,037 383 228 226 0
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ 100 688 711 671 1,064 1,126 1,401 1,403 1,259 2,072 906 766 360
รวม 250 1,292 1,746 3,473 6,364 8,012 8,234 8,272 8,360 8,807 7,434 7,953 3,327