การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2566
ปรเภททรัพยากรสารสนเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
หนังสือ 144 442 797 2,186 3,877 4,844 4,398 4,412 4,197 4,616 4,682 5,165 5,305
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย 5 44 95 327 646 953 1,092 1,130 1,510 1,317 1,238 1,273 1,372
นิยาย/เรื่องสั้น 0 19 35 54 130 166 227 272 357 419 380 523 576
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 99 108 235 647 923 1,116 1,055 1,037 383 228 226 16
วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ 100 688 711 671 1,064 1,126 1,401 1,403 1,259 2,072 906 766 1,142
รวม 250 1,292 1,746 3,473 6,364 8,012 8,234 8,272 8,360 8,807 7,434 7,953 8,411