การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2564
ประเภทผู้ใช้บริการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 56 185 118 135 142 185 618 399 253 163
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 767 1,569 1,294 1,407 1,549 1,504 2,412 3,035 3,530 2,550
บุคคลทั่วไป 113 259 316 256 269 237 764 1,058 1,454 791
ผู้เยี่ยมชม 0 13 41 98 314 48 283 180 167 234
รวม 936 2,026 1,769 1,896 2,274 1,974 4,077 4,672 5,404 3,738