บุคลากร ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

น.ส. นพรัตน์ พนอพัฒนาชัย

ตำแหน่ง: นักสารสนเทศ

หมายเลขโทรศัพท์: 0-2141-3881

อีเมล์: Nopparat@nhrc.or.th

น.ส. ภีรนันท์ ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์

หมายเลขโทรศัพท์: 0-2141-1987

อีเมล์: Peeranan_s@nhrc.or.th