ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

Thai Digital Collection

 

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS (Thai Library Integrated System) จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ การเข้าใช้บริการต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดสมาชิก

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
งานวิจัยสำนักงานศาลยุติธรรม

- งานวิจัยสำนักงานศาลยุติธรรม

งานวิจัยสำนักงานศาลยุติธรรม รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

- รฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- รวบรวมข้อมูลการวิจัย แบ่งฐานข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. สำหรับนักวิจัยสามารถทำการเพิ่มผลงานการวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยสืบค้นจากชื่อ ตำแหน่ง หัวข้องานวิจัย ประสบการณ์งานวิจัยที่ผ่านมาของนักวิจัยแต่ละท่านได้
2. สำหรับค้นหาผลงานวิจัยต่างๆ โดยบอกรายละเอียดการวิจัย เช่น กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ ข้อสรุป เป็นต้น ซึ่งสามารถเปิดดูได้ทันที
3. สำหรับค้นหาบทความวิจัยบทความทางวิชาการต่างๆ และสามารถทำการเพิ่มบทความวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถสืบค้น เรียกดูเอกสารฉบับเต็ม บทคัดย่อ ของอาจารณ์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลนักวิจัยไทย

- ฐานข้อมูลนักวิจัยไทย

รวบรวมข้อมูลนักวิจัยของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งให้บริการสืบค้นข้อมูลได้ตามชื่อ นามสกุล สาขาที่เชี่ยวชาญ โดยเป็นนักวิจัยของ สวทช. นักเรียนทุน ก.พ. นักเรียนทุนญี่ปุ่นสามารถเชื่อมโยงไปดูผลงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของรัฐสภา

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวบรวมผลงานวิจัยของรัฐสภา โดยแบ่งประเภทงานวิจัยออกเป็น 3 ประเภท คือ งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ งานวิจัยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และงานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา ซึ่งสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสืบค้นได้จากชื่อวิทยานิพนธ์ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา โดยสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม และดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
รายงานการวิจัยผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงสำนักงานศาลยุติธรรม

- รายงานการวิจัยผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงสำนักงานศาลยุติธรรม

รายงานการวิจัยผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

แหล่งสารสนเทศสื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลโครงการวิจัย ที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชนและครอบครัว ศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งมีเครือข่ายวิจัยแบ่งเป็นสี่ภาค

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ห้องสมุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

- ห้องสมุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

แหล่งสารสนเทศสื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลโครงการวิจัย ที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชนและครอบครัว ศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งมีเครือข่ายวิจัยแบ่งเป็นสี่ภาค

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

- ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัยของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยให้บริการดาวน์โหลด บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเป็นเอกสารสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้และเพื่อการวิจัยโดยไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไปยังเว็บฐานข้อมูล