งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน กองทุนและโครงการของสหประชาชาติ
ห้องสมุดที่เกี่ยวข้อง ศูนย์สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ แหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
แหล่งสารสนเทศด้านกฎหมาย แหล่งสารสนเทศด้านกฎหมาย
  มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านสิทธิมนุษยชน
  ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์