Human Rights Dictionary : ศัพท์สิทธิมนุษยชน

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL

ZIONISM

คำแปล : ลัทธิไซออน / ลัทธิชาตินิยมของชาวยิว

ความหมาย :

อุดมคติ ของกลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองที่สนับสนุนการจัดตั้งรัฐชาติยิวโดยการหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งและรวบรวมชาวยิวที่อยู่กระจัดกระจายทั่วโลกมารวมกันในประเทศเดียวกัน ณ ดินแดนที่เป็นนครเยรูซาเล็มโบราณ ลัทธิไซออนมีมานานกว่าหนึ่งพันปี และเป็นแนวคิดที่แพร่หลายในปลายศตวรรษที่สิบเก้าแนวคิดนี้เห็นว่าชาวยิวที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ มักถูกรังเกียจเดียจฉันท์และถูกรังควานจากรัฐ หรือประชาชนในประเทศที่ชาวยิวอยู่แม้ว่าชาวยิวจะได้ก่อประโยชน์ให้กับสังคมนั้นเพียงใดก็ตาม หนทางเดียวที่แก้ปัญหานี้ก็คือชาวยิวจะต้องร่วมกันจัดตั้งรัฐยิวขึ้นมา คำว่า ไซออน (Zion) เป็นชื่อภูเขาลูกหนึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม ชาวยิวเชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิสิทธิ์ เพราะศาสดาของศาสนายิวได้สร้างวิหารไว้บนภูเขาลูกนี้ ชาวยิวจึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของอุดมการณ์ในการสถาปนารัฐยิว แนวคิดตามแบบลัทธิไซออนทำให้เกิดกระบวนการก่อตั้งรัฐยิวขึ้นเป็นประเทศอิสราเอลหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีเมืองหลวง คือเยรูซาเล็ม