Human Rights Dictionary : ศัพท์สิทธิมนุษยชน

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL

YOGYAKARTA PRINCIPLES

คำแปล : หลักการยอกยาการ์ตา

ความหมาย :

คำเรียกย่อของ “หลักการว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นเกี่ยวกับความโน้มเอียงทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ”(Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity) ซึ่งเป็นหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่จัดทำขึ้นให้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลเกี่ยวกับความโน้มเอียงทางเพศ (Sexual Orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) ตามมาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หลักการดังกล่าวเกิดจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และองค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกที่เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียใน ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ทั้งนี้เนื่องจากยังมีการเลือกปฏิบัติทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติต่อบุคคล ซึ่งมีสาเหตุมาจากความหลากหลายทางเพศที่ยังดำเนินอยู่ในทุกประเทศ เช่น การมีกฎหมายกำหนดให้การมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันเป็นการลามกอนาจารมีความผิดอาญา บางประเทศมีโทษถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ยังไม่ได้คุ้มครองบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงมักตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางร่างกาย หรือถูกทำให้ได้รับความอับอายโดยไม่มีโอกาสได้รับการเยียวยา นอกจากนั้นยังมีหลายประเทศที่มีการลิดรอนสิทธิบุคคลข้ามเพศบุคคลที่รักเพศเดียวกันมักถูกสังคมตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันท์อันเป็นความคิดที่ถูกครอบงำ โดยความเชื่อที่ว่ามนุษย์มีเพียงเพศหญิงและชาย เช่นการห้ามบุคคลที่เป็นชายรักชายรับราชการ และมีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีการรับรองการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน หลักการยอกยาการ์ตา ตั้งอยู่บนหลักการสองประการของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ คือ ความเป็นสากลและการไม่เลือกปฏิบัติสิทธิในหลักการทั้งหมดจะต้องไม่ถูกกีดกัน แบ่งแยก หรือละเมิด ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความโน้มเอียงทางเพศและเพศสภาพ (Gender) ของบุคคล โดยได้เน้นย้ำว่าความโน้มเอียงทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ เป็นส่วนสําคัญของศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคลและต้องไม่ถูกใช้เป็นสาเหตุของการเลือกปฏิบัติ หรือการกระทําทารุณกรรม บุคคลที่มีความโน้มเอียงทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ จักต้องมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกับคนทั่วไป เช่น สิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยของบุคคล สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในสังคม และมาตรการป้องกันทางสังคมอื่น ๆ


YOUNG OFFENDER

คำแปล : ผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน / จำเลยที่เป็นเยาวชน

ความหมาย :

บุคคลที่เป็นเด็ก หรือเยาวชนที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระทำความผิดอาญา โดยมีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ในความรับผิดทางอาญาเท่าผู้ใหญ่ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับเด็กจะมีแนวคิดและวิธีการดำเนินการต่างผู้ใหญ่ แนวคิดหลักคือการฟื้นฟูให้เด็กกลับคืนสู่สังคมมากกว่าการลงโทษ(ดู JUVENILE DELINQUENCY) คำว่า “เยาวชน (Young Person หรือ Youth)” ได้ใช้ในกฎหมายอาญาเพื่อให้เกิดความแตกต่างในเรื่องความรับผิดทางอาญาจากบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ ประเทศต่าง ๆ อาจกำหนดอายุของการเป็นเยาวชนที่แตกต่างกัน