Human Rights Dictionary : ศัพท์สิทธิมนุษยชน

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL

VERTICAL DIRECT EFFECT

คำแปล : ผลโดยตรงของสิทธิตามแนวตั้ง

ความหมาย :

ผลโดยตรงของสิทธิตามแนวตั้งหมายถึง การที่ปัจเจกชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่งประเทศอันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับปัจเจกชน กล่าวคือ การบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อคุ้มครองปัจเจกชนจากการกระทำละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐ ตัวอย่างเช่น กฎหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปที่มีผลบังคับต่อรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปทุกรัฐในการบังคับการตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนในระดับสหภาพ และให้สิทธิโดยตรงแก่ปัจเจกชนในสหภาพยุโรปสามารถฟ้องรัฐใดๆที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อปัจเจกชนนั้นได้โดยตรง


VIOLENCE AGAINST WOMEN

คำแปล : ความรุนแรงต่อสตรี

ความหมาย :

การใช้ความรุนแรงใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากแตกต่างระหว่างหญิง ชายซึ่งมีผลหรืออาจจะมีผลทำให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนทางกาย ทางเพศหรือทางจิตใจต่อผู้หญิง ซึ่งความรุนแรงต่อผู้หญิงนั้นเกิดขึ้นได้ในทุกมิติของสังคม ทั้งในครอบครัว ในชุมชน สถานที่ทำงาน และสถาบันการศึกษา อนึ่งคำว่า Women นั้น หมายความรวมถึง เด็กหญิง (Girl) ด้วย ความรุนแรงต่อสตรีมีหลายรูปแบบเช่น • ความรุนแรงต่อร่างกาย และจิตใจความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในครอบครัว การทุบตี การทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กผู้หญิงในบ้านการข่มขืนโดยคู่สมรส การขริบอวัยวะเพศสตรี และข้อปฏิบัติตามประเพณีต่าง ๆ อันเป็นอันตรายต่อสตรี ความรุนแรงที่ไม่ได้เกิดจากคู่สมรสและความรุนแรงที่เป็นการหาประโยชน์จากสตรี • ความรุนแรงต่อร่างกาย ทางเพศและจิตใจที่เกิดขึ้นภายในชุมชนทั่วไป รวมถึงการข่มขืน การทารุณกรรมทางเพศ การลวนลามทางเพศการข่มขู่ในสถานที่ทำงานในสถาบันการศึกษา และสถานที่ต่าง ๆการค้าหญิง และการบังคับให้ค้าประเวณี • การที่รัฐเพิกเฉยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรี ความรุนแรงต่อสตรีเป็นอุปสรรคสำคัญในการบรรลุซึ่งความเสมอภาคการพัฒนา สันติภาพ และความก้าวหน้าของสตรี ความรุนแรงต่อสตรีเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรี และทำให้ประโยชน์ที่สตรีจะได้รับจากสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้น ต้องถูกทำลายหรือลดน้อยลง ความรุนแรงต่อสตรี เป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทั่วโลกมานานแล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากความเชื่อและวัฒนธรรมที่เห็นว่าผู้ชายเป็นใหญ่ ซึ่งฝังลึกอยู่ในสังคม ดังนั้นใน ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) สหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาเพื่อการยุติความรุนแรงต่อสตรีในอารัมภบทของปฏิญญาฯ ได้ชี้ให้เห็นรากเหง้าของปัญหาความรุนแรงต่อสตรีว่า “ความรุนแรงต่อสตรีเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างบุรุษและสตรี ซึ่งนำไปสู่การครอบงำและการเลือกปฏิบัติต่อสตรีโดยบุรุษ และเป็นสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้าของสตรี และตระหนักว่าความรุนแรงต่อสตรีเป็นกลไกทางสังคมที่โหดร้ายอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้สถานะของสตรีเป็นรองเมื่อเปรียบเทียบกับบุรุษ” เพื่อแก้ปัญหานี้ประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีให้เป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรี”


VIRGINIA DECLARATION OF RIGHTS 1776

คำแปล : คำประกาศแห่งเวอร์จิเนียว่าด้วยสิทธิ พ.ศ. 2319

ความหมาย :

เอกสารทางประวัติศาสตร์แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อยืนยันสิทธิของประชาชนในดินแดนอเมริกาในยุคที่ยังเป็นดินแดนอาณานิคมของประเทศในยุโรป คำประกาศฯ ได้จัดทำโดย นายจอร์จ เมสัน (George Mason) นักการเมืองแนวคิดเสรีนิยมซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มให้เลิกทาสและสนับสนุนการประกาศอิสรภาพของอเมริกา ที่ประชุมประชาชนแห่งเวอร์จิเนียได้รับรองคำประกาศฯ โดยฉันทามติเมื่อ ค.ศ. 1776 (พ.ศ. 2319) คำประกาศฯ ได้ยืนยันความเป็นอิสระ ความเท่าเทียม และเสรีภาพขั้นพื้นฐานว่าเป็นสิทธิที่ติดตัวมากับมนุษย์ทุกคน การมีรัฐบาลก็เพื่อที่จะคุ้มครองสิ่งเหล่านี้ เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลล้มเหลวไม่สามารถดำเนินตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ต่อไป ประชาชนที่อยู่ในปกครองก็สามารถเปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างรัฐบาลได้ คำประกาศฯ เป็นพื้นฐานในการจัดทำรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา(Constitution of the United States of America) และมีอิทธิพลต่อแนวคิดในร่างเอกสารทางกฎหมาย และการเมืองหลายฉบับ เช่น คำประกาศอิสรภาพแห่งอเมริกา (American Declaration of Independence) บทบัญญัติแห่งสิทธิของอเมริกา (American Bill of Rights) คำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษย์และสิทธิพลเมืองแห่งฝรั่งเศส พ.ศ. 2332 (Declaration on the Rights of Man and of Citizen 1789) และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 (Universal Declaration of Human Rights 1948)


VULNERABLE GROUPS

คำแปล : กลุ่มเสี่ยง / กลุ่มที่เปราะบาง

ความหมาย :

กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่เปราะบาง คือกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะร่วมกันทางด้านสถานะสังคม วัฒนธรรม หรือ ด้านทางด้านกายภาพ เช่นเชื้อชาติ สีผิว เพศหรือความพิการทางกายหรือจิตใจ และเนื่องจากลักษณะเหล่านั้นทำให้เขาขาดโอกาสในการใช้สิทธิ หรือเข้าถึงบริการต่างๆ ที่รัฐจัดให้ ดังเช่นคนอื่นหรือด้วยลักษณะดังกล่าวทำให้เขาเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิที่จักได้รับการการเคารพ ปกป้อง คุ้มครอง อย่างเท่าเทียมกับคนกลุ่มใหญ่ มาตรการที่ใช้ในการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มเสี่ยงทั้งหลาย จำเป็นต้องอาศัยมาตรการทางสังคมเพื่อประกันสิทธิของกลุ่มเสี่ยงซึ่งถือเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายโดยใช้มาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงมาตรการในเชิงยืนยันสิทธิ (Affirmative Measures)