รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560.

   K
   PT
   2064
   .52017
   ล6911
   2560

 

รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2561.

   K
   PT
   2488
   .A28
   ร157
   2561

 

รายงานประจำปี 2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผู้แต่ง : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, [2561].

   J
   C
   571
   ค671
   2561

 

รายงานประจำปี 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [2561].

   Q
   127
   .T5
   ว587
   2561

 

วารสารที่ดิน ฉบับพิเศษ 118 ปี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน, 2562.

   H
   D
   101
   ท532
   2562

 

เดอะซิซิเลียน

ผู้แต่ง : พูโซ, มาริโอ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2556.

   FIC
   ด915
   พ842
   2556
   

 

วิถีเลือด

ผู้แต่ง : วินสโลว์, ดอน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.

   FIC
   ว577
   ว617
   2556
   

 

มฤตยูสีขาว

ผู้แต่ง : ฟอลเลตต์, เคน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ไครม์แอนด์มิสทรี, 2556.

   FIC
   ม197
   ฟ177
   2556
   

 

   K
   BP
   69
   .T5
   ส691
   2554

 

ดวงดาวที่ริมขอบแดน : เรื่องราวแห่งการยืนหยัดและสรรค์สร้างสังคมของเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติและชาติพันธุ์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาแนวคิดและวิธีการในการสำรวจตัวอย่างของความสำเร็จ (Success Stories-ss) และกระตุ้นความพยายามที่จะไปถึง ss ของเด็ก-เยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติและกลุ่มชาติพันธุ์สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ, 2553.

   H
   V
   640
   ด171
   2553

 

กฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : แวคส์, เรย์มอนด์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2555.

   K
   231^
   ว928
   2555

 

ปรัชญากฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : แวคส์, เรย์มอนด์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2558.

   K
   230.
   .W29
   ว928
   2558

 

หลากมุมมองพหุวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : ปัตตานี : ปาตานีฟอรั่ม, 2561.

   G
   N
   365
   ห332
   2561

 

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ผู้แต่ง : จิรชาติ สนต๊ะยศ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.

   D
   S
   578.32
   .D3
   จ491
   2551

 

เสียงร้องของ "เปอร์นัน" มนุษย์ป่าดงดิบบอร์เนียว

ผู้แต่ง : เดวิส, เวด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศิลปวรรณกรรม, 2539.

   D
   S
   595.2
   .P44
   ด898
   2539

 

หนึ่งนัด หนึ่งศพ

ผู้แต่ง : แซสเซอร์, ชาร์ลส์ ดับเบิลยู

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.

   FIC
   ห159
   ซ881
   2553
   

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

ผู้แต่ง : ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), 2560.

   L
   B
   2375
   ส676
   2560

 

จิตวิทยาวิวัฒนาการ

ผู้แต่ง : อีวานส์, ดีแลน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2559.

   B
   F
   698
   .95
   อ772
   2559

 

การพัฒนาจริยธรรม

ผู้แต่ง : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ^d2481-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2560.

   B
   J
   1289
   ส245
   2560