Democracy, constitution and human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : CPG, 2017.

   J
   C
   423
   D383
   2017

 

การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการขออนุญาตฎีกา

ผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2560.

   K
   PT
   1758
   .C57
   อ933
   2560

 

การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.

   B
   F
   408
   ก445
   2561

 

วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562)

ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.

   K
   PT
   4606
   .5
   ว558
   2562

 

วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562)

ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.

   K
   PT
   1706
   .5
   ว559
   2562

 

กฎหมาย คู่มือเตรียมสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง : โสภิณ ใจชื่น

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2560.

   J
   Q
   1745
   .A55E9
   ส985
   2560

 

   J
   S
   7153.3
   .A2
   ว874
   2561

 

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.

   K
   PT
   480
   ป413
   2561

 

โทรทัศน์เพื่อการเข้าถึงของคนพิการ

ผู้แต่ง : อารดา ครุจิต

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.

   H
   V
   1769
   อ644
   2560

 

พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

สถานที่พิมพ์ : พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเรศวร, 2561.

   R
   A
   776
   .9
   จ225
   2561

 

สังคมสงเคราะห์สุขภาพจิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง : กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.

   H
   V
   689
   ก677
   2561

 

กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา

ผู้แต่ง : ดูปลาตร์, แอล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.

   K
   PT
   1675
   .A9
   ด771
   2561

 

ตรรกศาสตร์ : การคิดและการตัดสินใจ

ผู้แต่ง : โกเมนทร์ ชินวงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.

   B
   C
   38
   ก941
   2561

 

The philosophy of sufficiency economy : the greatest gift from the King

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB), 2017.

   H
   C
   445
   .E44
   T374
   2015