นิทรรศการในกระบวนการพม่าระยะประชิด : สื่อเพื่อส่งเสริมบทสนทนาระหว่างวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2560.

   D
   S
   570
   .B87
   น594
   2560

 

พิ(ศ)พิธภัณฑ์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2559.

   A
   M
   121
   พ747
   2559

 

Unprotected : detention of Palestinian teenagers in East Jerusalem

ผู้แต่ง : Stein, Yael

สถานที่พิมพ์ : Jerusalem : B'tselem, 2017.

   J
   C
   599
   .I68
   S819
   2017

 

รายงานร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สภาพัฒนาการเมือง, 2559.

   K
   PT
   2460
   .A9
   ส226
   2559

 

ร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 255.. - 25..)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สภาพัฒนาการเมือง, 2559.

   J
   Q
   1745
   ผ931
   2559

 

ความผิดในความถูก

ผู้แต่ง : พระโพธิญาณ (ชา สุภัทโท),^d2461-2535

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ปาปิรุสพับลิเคชัน, 2556.

   B
   Q
   4190
   พ355
   2556

 

ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ : บทเรียนจากคนอื่น

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2559.

   A
   M
   121
   ป135
   2559

 

   H
   C
   445
   ก456
   2560

 

วิเคราะห์เด็กและเยาวชน 2560

ผู้แต่ง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติพยากรณ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561.

   H
   Q
   781
   ส691
   2561

 

The National education plan B.E. 2560-2579 (2017-2036)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the Education Council, 2017.

   PAM
   N277
   2017
   

 

รายงานสถานการณ์อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ประจำปี 2560

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันอนุญาโตตุลาการ, 2560.

   K
   PT
   1829
   .A9
   อ188
   2560

 

รายงานสรุปบทเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาสำนึกพลเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง, 2559.

   J
   Q
   1749
   .A2
   ร451
   2559

 

การแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออาชีพ

ผู้แต่ง : ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์)

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย, 2560.

   P
   306
   ผ227
   2560

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับประเทศไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง, 2559.

   T
   173.8
   ย365
   2559

 

สีสะท้อนสี : ภาพในความคิด (Stereotype) ของคนไทยที่มีต่อกลุ่มการเมืองที่ต่างกัน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.

   J
   Q
   1745
   .A55C75
   ส733
   2559

 

   K
   PT
   2270
   .A9
   น425
   2557

 

ขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม : บ้านกรูด

ผู้แต่ง : ทิฆัมพร รอดขันเงิน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2557.

   H
   N
   700.55
   .Z9C6
   ท441
   2557

 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพลส, 2557.

   H
   F
   5668
   ก443
   2557

 

Pregnancy คู่มือดูแลครรภ์ด้วยตัวเอง

ผู้แต่ง : พนิตย์ จิวะนันทประวัติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : Deardeer, 2560.

   R
   G
   551
   พ211
   2560