การจัดการฝึกอบรม

ผู้แต่ง : นพเก้า ณ พัทลุง

สถานที่พิมพ์ : [สงขลา] : ณ พัทลุง, 2561.

   H
   F
   5549.5
   .T7
   น165
   2561

 

The Penguin atlas of women in the world

ผู้แต่ง : Seager, Joni

สถานที่พิมพ์ : New York : Penguin Books, c2009.

   H
   Q
   1121
   S438
   2009

 

คนเก่งสร้างได้ : อารยโมเดลสมรรถนะ KSL31220

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย, 2559.

   B
   F
   637
   .S4
   ก768
   2559

 

คำถาม 108 เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้แต่ง : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โกโกพริ้นท์ (ไทยแลนด์), 2562.

   J
   Q
   1745
   .A55O4
   ผ7491
   2562

 

การใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์

ผู้แต่ง : ประมวล รุจนเสรี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนาพลังแผ่นดิน, 2548.

   J
   C
   330
   ป175
   2548

 

นวัตกรรม 6.0..Platform..เปลี่ยนอนาคต

ผู้แต่ง : สมคิด ลวางกูร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักกุโสดอ จำกัด, 2561.

   H
   M
   831
   ส234
   2561

 

คู่มือการทำงานกับชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง

ผู้แต่ง : ประวิตร โพธิอาศน์

สถานที่พิมพ์ : ลำปาง : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ, 2531.

   D
   S
   570
   .K37
   ป376
   2531

 

คู่มือการทำงานกับชาวเขาเผ่าแม้ว

ผู้แต่ง : ชูพินิจ เกษมณี

สถานที่พิมพ์ : ลำปาง : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ, 2531.

   D
   S
   570
   .M5
   ช674
   2531

 

คู่มือการทำงานกับชาวเขาเผ่าอีก้อ

ผู้แต่ง : เตือนใจ ดีเทศน์

สถานที่พิมพ์ : ลำปาง : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ, 2531.

   D
   S
   570
   .A35
   ต832
   2531

 

Annual report 2018 National Human Rights Commission of the Republic of Korea

ผู้แต่ง : National Human Rights Commission of the Republic of Korea

สถานที่พิมพ์ : Seoul : National Human Rights Commission of the Republic of Korea, 2018.

   J
   C
   599
   .K6
   N277
   2018

 

รายงานประจำปี 2561 กรมควบคุมมลพิษ

ผู้แต่ง : กรมควบคุมมลพิษ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, [2561].

   T
   D
   187.5
   .T5
   ค178
   2561

 

ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป, 2558.

   D
   S
   578.32
   .T43
   ศ523
   2558

 

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ๊นท์กรุ๊ป, 2560.

   D
   S
   586
   ภ457
   2560

 

   H
   V
   400
   .55
   พ534
   2561

 

รายงานประจำปี 2561 กรมทรัพยากรธรณี

ผู้แต่ง : กรมทรัพยากรธรณี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2561].

   H
   D
   9506
   .T5
   ท164
   2561

 

   K
   PT
   1576
   .A15
   ค123
   2561

 

รายงานประจำปี 2560 ศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2560].

   K
   PT
   2620
   .A15
   ศ365
   2560

 

รายงานประจำปี 2561 กรมสรรพากร

ผู้แต่ง : กรมสรรพากร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, [2561].

   H
   J
   2950
   .55
   ส338
   2561

 

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2561

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, [2561].

   T
   D
   187.5
   .T5
   ร451
   2561