เอ็น จี โอ นักพัฒนาระดับรากหญ้า พันธุ์ที่สังคมขาด (ไม่) ได้?

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมศักยภาพชุมชน สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2545.

   H
   D
   62
   .6
   อ892
   2545

 

   H
   D
   62
   .6
   ส139
   2544

 

บันทึกลับ NGOs

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : คณะกรรมการ, 2543.

   H
   D
   62
   .6
   บ268
   2543

 

ความยากจน : สถานการณ์และบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน

ผู้แต่ง : จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : ภาคีความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนา/มูลนิธิกองทุนไทย, 2546.

   H
   D
   62
   .6
   จ374
   2546

 

Development, sexual rights and global governance

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, c2010.

   H
   Q
   76
   .5
   D489
   2010

 

Conflict and housing, land and property rights : a handbook on issues, frameworks, and solutions

ผู้แต่ง : Leckie, Scott

สถานที่พิมพ์ : New York : Cambridge University Press, c2011.

   K
   Z
   6785
   L461
   2011

 

เขตแดนจีน-รัสเซีย-มองโกเลีย

ผู้แต่ง : พวงทอง ภวัครพันธุ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.

   D
   S
   740
   .4
   พ465
   2554

 

ใบอนุญาตข่มขืน : บันทึกการทารุณกรรมทางเพศในรัฐฉาน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย (ฟอรั่ม-เอเซีย), 2545.

   H
   V
   6569
   .B93S4
   บ969
   2545

 

   H
   D
   62
   .6
   ย355
   2553

 

Promoting and protecting the rights of migrant workers : a UN road map ; a guide for Asian NGOs to the International Human Rights System and other mechanisms

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Montreal : Canadian Human Rights Foundation, 2004.

   H
   D
   5855
   P965
   2004

 

   K
   PT
   2270
   .A9
   ร451
   2551

 

Intergovernmental negotiations and decisions making at the United Nations : a guide

ผู้แต่ง : United Nations Non-Governmental Liaison Service

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations, 2003.

   J
   Z
   5005
   U581
   2003

 

A new chapter for human rights : a handbook on issues of transition from the Commission on Human Rights to the Human Rights Council

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : International Service for Human Rights, c2006.

   J
   Z
   4974
   N532
   2006

 

NGOs : พลังสร้าง-- ทำลายการพัฒนา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เครือข่ายงานวิถีไทย, 2544.

   PAM
   อ894
   2544
   

 

Human rights in practice : a guide to assist trafficked women and children

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Global Alliance Against Traffic in Women, 1999.

   H
   Q
   281
   H918
   1999

 

The UN Human Rights Council

ผู้แต่ง : Ramcharan, Bertrand G.

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, c2011.

   J
   Z
   4974
   R168
   2011

 

The right to health : a resource manual for NGOs

ผู้แต่ง : Asher, Judith Paula, ^d1967-

สถานที่พิมพ์ : Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010.

   R
   A
   440
   A825
   2010

 

Human rights and freedoms in Mongolia status report 2003

ผู้แต่ง : Mongolia. National Human Rights Commission

สถานที่พิมพ์ : Mongolia : National Human Rights Commission of Mongolia, [2003].

   J
   C
   599
   .M65
   M743
   2003

 

2010 ANNI report on the performance and establishment of National Human Rights Institutions in Asia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development, c2010.

   J
   C
   599
   .A78
   A615
   2010