9/11 สิทธิมนุษยชนกับสงครามก่อการร้าย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548.

   H
   V
   6431
   ก831
   2548

 

Human rights after September 11

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Switzerland: International Council on Human Rights Policy, 2002.

   H
   V
   6431
   H918
   2002