บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547.

   J
   C
   580
   .T5
   ส898
   2547

 

Rights beautiful : collection of Professor Saneh Chamarik

ผู้แต่ง : Saneh Chamarik

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the National Human Rights Commission of Thailand, [2008].

   J
   C
   571
   S223
   2008

 

Democracy and development : a cultural perspective

ผู้แต่ง : Saneh Chamarik

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Local Development Institute, 1993.

   H
   D
   82
   S223
   1993

 

พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.

ฐานทรัพยากร...ทุนชีวิตของสังคมไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546.

   Q
   H
   77
   .T5
   ฐ199
   2546

 

บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   J
   C
   580
   .T5
   ส898
   2551

 

Thailand human rights journal : THRJ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of National human rights commission of Thailand, 2003.

   JOU
   1050
   v.1
   

 

พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.