Intellectual property rights and food security

ผู้แต่ง : Blakeney, Michael

สถานที่พิมพ์ : Cambridge, MA : CABI, c2009.

   K
   3626
   B636
   2009

 

GMOs ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง : สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล, ^d2525-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2547.

   H
   F
   1359
   ส723
   2547

 

ข้อพิพาทว่าด้วย GMOs ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป

ผู้แต่ง : สิทธิกร นิพภยะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2550.

   K
   3611
   .G46
   ส721
   2550

 

   Q
   H
   442
   .6
   น199
   2548