ประชาคมอาเซียน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : กิจกรรม, 2552.

   ENT
   ป234
   2552
   

 

AEC fact book : one vision, one identity, one community

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555

   H
   C
   441
   จ819
   2555

 

เขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2554.

   D
   S
   575
   ข615
   2554

 

58 คำตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556

   J
   Z
   5490
   ห556
   2556

 

กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : ปัตตานี : โครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2556.

   J
   Z
   5538
   ก218
   2556

 

Corporate accountability in ASEAN : a human rights-based approach

ผู้แต่ง : Middleton, Carl

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : , 2013.

   J
   C
   599
   .A78
   M628
   2013

 

ASEAN Do's and Don'ts เนการา บรูไน ดารุสซาลาม

ผู้แต่ง : วัลลภ ใหญ่ยิ่ง

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, [2557].

   D
   S
   650
   .4
   ว447
   2557

 

ASEAN Do's and Don'ts สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผู้แต่ง : วัลลภ ใหญ่ยิ่ง

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, [2557].

   D
   S
   625
   ว447
   2557

 

ASEAN Do's and Don'ts สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ผู้แต่ง : วัลลภ ใหญ่ยิ่ง

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, [2557].

   D
   S
   663
   ว447
   2557

 

ASEAN Do's and Don'ts

ผู้แต่ง : วัลลภ ใหญ่ยิ่ง

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานฯ, [2557].

   D
   S
   523
   .2
   ว447
   2557

 

Unity in connectivity? : evolving human rights mechanismsin the ASEAN region

ผู้แต่ง : Vitit Muntarbhorn

สถานที่พิมพ์ : Leiden ;

   K
   NC
   572
   .A35
   V844
   2013

 

Keeping the faith: a study of freedom of thought, conscience and religion in ASEAN

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Indonesia : Human Rights Resoure Centre, 2015.

   J
   C
   599
   .A78^cK267 2015
   
   

 

ยกระดับการคุ้มครองสิทธิคนทำงาน : มาตรฐานเดียวในอาเซียน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2558.

   H
   D
   6971
   .8
   ย112
   2558

 

Draft ASEAN agreement on the promotion and protection of the rights of workers : enhancing the protection of the rights of workers : one ASEAN standard

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Nonthaburi : The Law Reform Commission of Thailand (LRCT), 2016.

   H
   D
   6971
   .8
   D758
   2016

 

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, 2552.

   K
   NC
   572
   ค124
   2552

 

   K
   NC
   573
   .A78
   ค123
   2554

 

   K
   NC
   573
   .A78
   ข286
   2554

 

Positioning the ASEAN community in an emerging Asia : Thai perspectives

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Department of ASEAN Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, 2016.

   H
   C
   441
   P855
   2016