ตัวข้าไซร้ ไร้ศัตรู : รวมบทความคัดสรรของหลิว เสี่ยวโป

ผู้แต่ง : เสี่ยวโป, หลิว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2561.

   P
   L
   2879
   .X53
   ส949
   2561

 

บันทึกโลกฉบับรวมเล่ม 1-2

ผู้แต่ง : คอสมอส

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2556.

   D
   24
   ค229
   2556

 

ก้าวผ่านไทยแลนด์ 4.0 โอกาสหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ผู้แต่ง : ธนิต โสรัตน์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ, 2560.

   H
   C
   445
   ธ262
   2560

 

   H
   M
   831
   ส238
   2559

 

การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย

ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2559.

   H
   Q
   792
   .T5
   พ349
   2559

 

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 8

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2562.

   K
   PT
   2790
   .A49
   น972
   2562

 

รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2561

ผู้แต่ง : กรมควบคุมมลพิษ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, [2561].

   T
   D
   187.5
   .T5
   ร451
   2561

 

ปณิธานหิ่งห้อย : รวมงานเขียนและบทรำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 2498-2550

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กองทุนเจตนารมณ์ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551.

   T
   D
   171
   .7
   ป148
   2551

 

งานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน วันสตรีสากล 2562

ผู้แต่ง : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2562.

   H
   Q
   1236.5
   .T5
   ผ749
   2562

 

ประชาธิปไตย DIY : ประชาธิปไตยเริ่มง่ายๆทำได้ด้วยตัวเรา

ผู้แต่ง : ประวิช รัตนเพียร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 2561.

   J
   C
   423
   ป448
   2561

 

วีรชนมือเปล่า : บทสรุปสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, 2552.

   J
   C
   571.2
   .T5
   ว824
   2552

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2561.

   K
   PT
   2064
   .52017
   ล691
   2561

 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562.

   H
   C
   445
   ย365
   2562

 

รายงานสัมมนานโยบายพัฒนากฎหมายแรงงาน และคุ้มครองสิทธิแรงงาน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550.

   H
   D
   6971
   .8
   ร451
   2550

 

อมฤตพจนา : พุทธศาสนสุภาษิต

ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, 2556.

   B
   Q
   5805
   .T5
   พ349
   2556

 

ประชาธิปไตยกับการปกป้องทรัพยากรชุมชน

ผู้แต่ง : จินตนา แก้วขาว,^d2505-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2555.

   H
   N
   700.55
   .Z9C6
   จ482
   2555