สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

กระบวนการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรชุมชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.

   Q
   H
   76.5
   .T5
   ก218
   2548

 

แม่น้ำโขง : แม่น้ำแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้โครงการแม่น้ำและชุมชน, 2547.

   Q
   H
   541.5
   .S7
   ม876
   2547

 

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2545.

   K
   PT
   2942
   .A312002
   พ371
   2545

 

คำบรรยายประกอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 15

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักฝึกอบรม, [2541].

   K
   PT
   1629
   .A9
   ค359
   2541

 

นักการเมืองถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง : พรชัย เทพปัญญา

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สถาบัน, 2549.

   J
   Q
   1749
   .T5P3
   พ231
   2549

 

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของประชาชาติท้องถิ่นดั้งเดิมแห่งสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [2554].

   K
   3247
   ป135
   2554

 

9/11 สิทธิมนุษยชนกับสงครามก่อการร้าย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548.

   H
   V
   6431
   ก831
   2548

 

เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือตอนล่าง

ผู้แต่ง : จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2546.

   H
   C
   445
   .Z7N63
   จ535
   2546

 

รายงานการวิจัยคุณธรรม พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของคนไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.

   B
   J
   1531
   ร451
   2547

 

คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพ.

ผู้แต่ง : สุนี ไชยรส

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   J
   C
   596.2
   .T5
   ส819
   2551

 

เรดด์พลัส : ประเด็นร้อนในเวทีเจรจาโลกแนวคิดและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2554.

   G
   E
   320
   .T5
   ร765
   2554

 

พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

ผู้แต่ง : อัจฉรา ฉายากุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.

   K
   3238
   .A37T
   อ498
   2546

 

คู่มือสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : จรัล ดิษฐาอภิชัย

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.

   J
   C
   571
   .T5
   จ1571
   2549

 

อยู่เย็นเป็นสิทธิ : คู่มือชาวบ้านด้านสิทธิที่อยู่อาศัย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.

สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สำนักงาน, 2544.

   J
   C
   571
   .T5
   ส898
   2544

 

ถาม-ตอบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินภายใน

ผู้แต่ง : ธีรเดช ฉายอรุณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ฝ่ายติดตามประเมินผลภายในและสังเคราะห์องค์ความรู้, 2547.

   PAM
   ธ623
   2547
   

 

กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพเครือข่ายสังคม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ฝ่ายติดตามประเมินผลภายในและสังเคราะห์องค์ความรู้, 2547.

   PAM
   ก188
   2547