สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สำนักงาน, 2544.

   J
   C
   571
   .T5
   ส898
   2544

 

ปุจฉาวิสัชนา การกระจายอำนาจ : มิติทางเพศ

ผู้แต่ง : ปาจรีย์ ธนะสมบูรณ์กิจ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.

   H
   Q
   1236.5
   .T5
   ป542
   2549

 

เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก,^d2470-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2541.

   H
   C
   445
   ส898
   2541

 

ฐานทรัพยากร...ทุนชีวิตของสังคมไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546.

   Q
   H
   77
   .T5
   ฐ199
   2546

 

สิทธิมนุษยชน : เส้นทางสู่สันติประชาธรรม

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.

   J
   C
   571
   ส8982
   2545

 

สิทธิมนุษยชน : รวมบทความ ศ.เสน่ห์ จามริก

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2551].

   J
   C
   571
   ส8983
   2551

 

พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.

เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก, ^d2470-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.

ฐานทรัพยากรป่าเขตร้อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก, ^d2470-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการ, 2546.

   S
   D
   235
   .T5
   ส898
   2546

 

บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.

   J
   C
   580
   .T5
   ส898
   2551

 

สิทธิชุมชนในมุมมองระดับโลก

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.

   J
   C
   571
   ส8981
   2547

 

สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ผู้แต่ง : อัมพร มีศุข, ^cคุณหญิง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.

   J
   C
   571
   .T5
   อ555
   2547

 

สิทธิมนุษยชน : เส้นทางสู่สันติประชาธรรม

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.

   J
   C
   571
   ส8982
   2548

 

สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ผู้แต่ง : อัมพร มีศุข, ^cคุณหญิง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.

   J
   C
   571
   .T5
   อ555
   2550

 

ความหลากหลายทางชีวภาพในกระแสโลกาภิวัตน์

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร, 2546.

   Q
   H
   541.15
   .B56
   ส898
   2546