รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2550 (ฉบับพิเศษ)

ผู้แต่ง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550-.

   H
   A
   4600
   .55
   ส1841
   2550

 

Thailand health profile 2001-2004

ผู้แต่ง : Ministry of Public Health

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Ministry, [2005].

   R
   A
   541
   .T5
   P976
   2004

 

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2563

ผู้แต่ง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.

   H
   A
   4600
   .55
   ส1841
   2563

 

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2564

ผู้แต่ง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2564.

   H
   A
   4600
   .55
   ส1841
   2564

 

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2565.

   H
   A
   4600
   .55
   ส1841
   2565