ความหลากหลายทางชีวภาพมิติทางสังคมและนิเวศ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2537.

   Q
   H
   75
   .T5
   ค181
   2537

 

ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน : ชีวิต อาหาร สิ่งแวดล้อม หรือน้ำมัน?

ผู้แต่ง : วันทนา ศิวะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2555.

   H
   D
   9560
   .5
   ว431
   2555