กฎบัตรกฎหมาย สิทธิมนุษยชน.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550.

   K
   PT
   2460
   .A9
   ก113
   2550

 

   J
   C
   571
   O682
   2008

 

สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2547.

   K
   3238
   .A1
   ส723
   2547

 

Human rights : handbook for parliamentarians

ผู้แต่ง : Nowak, Manfred, ^d1950-

สถานที่พิมพ์ : Geneva : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2005.

   J
   C
   571
   N946
   2005

 

สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2544.

   K
   3238
   .A1
   ส723
   2544

 

The umbrella of U.S. power : the universal declaration of human rights and the contradictions of U.S. policy

ผู้แต่ง : Chomsky, Noam

สถานที่พิมพ์ : New York : Seven Stories Press, c1999.

   J
   C
   599
   .U6
   C548
   1999

 

Human rights and business ethics : proceedings of an international symposium to commemorate the fiftieth anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, 24th October 1998, Bangkok

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Thai National Committee to Commemorate the Fiftieth Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, 1999.

   H
   D
   60
   H918
   1999

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.

   K
   3238
   .A1
   ป135
   2550

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.

   K
   3238
   .A1
   ป135
   2555

 

European Workshop on the Universal Declaration of Human Rights : past, present, future : proceedings, Milan, Italy, 7-9 September 1988

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations, 1989.

   J
   C
   571
   E893
   1989

 

Minority rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2006.

   K
   3240
   .4
   H918
   2006

 

The rights of indigenous peoples

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2001.

   K
   3240
   .4
   H918
   2001

 

Enforced or involuntary disappearances

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Centre for Human Rights, 2005.

   K
   3240
   .4
   H918
   2005

 

Extrajudicial, summary or arbitrary executions

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations, 2006.

   K
   3240
   .4
   H918
   2006

 

สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, [2555?].

PAM
   PAM
   ส723
   2555
   

 

The core international human rights treaties

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations, 2006.

   e-Book

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.

   K
   3238
   .A1
   ป135
   2552

 

Human rights and social justice : social action and service for the helping and health professions

ผู้แต่ง : Wronka, Joseph, ^d1948-

สถานที่พิมพ์ : Los Angeles : Sage Pub., c2008.

   H
   V
   41
   W957
   2008

 

   Z
   68235
   .P75
   S187
   2007

 

Taking duties seriously : individual duties ininternational human rights law : a commentary

ผู้แต่ง : Petrasek, David

สถานที่พิมพ์ : Versoix, Switzerland : International Council on Human Rights Policy, 1999.

   J
   C
   571
   T493
   1999