ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของประชาชาติท้องถิ่นดั้งเดิมแห่งสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [2554].

   K
   3247
   ป135
   2554

 

ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักกิจการชาติพันธุ์, 2553.

   K
   3247
   ป136
   2553

 

United Nations declaration on the rights of indigenous peoples

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Baguio City, Philippines : Tebtebba, c2008.

   K
   3247
   U581
   2008

 

ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : เครือข่าย, [2551?].

   e-Book

 

The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : a manual for national human rights institutions

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Sydney : APF, c2013.

   K
   3247
   U582
   2013

 

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของประชาชาติท้องถิ่นดั้งเดิมแห่งสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [2552].

   K
   3247
   ป135
   2552

 

Radio program guide on the UNDRIP

ผู้แต่ง : Maranan, Luchie

สถานที่พิมพ์ : Chiang Mai : Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), 2016.

   K
   3247
   M311
   2016